Aktuality

Aktuálne 18.11.2020:

Spoločnosť INPOS Slovakia, s.r.o mení adresu sídla spoločnosti.

Nová adresa: Ulica za depom 3071/7G, 971 01  Prievidza

Aktuálne 20.01.2019:

Požiadavky na  odber  v štruktúre:                        

Distribútor /obec:

Miesto odberu:

Kontaktná osoba:

e-mail:

Mobil :

Opotrebované pneumatiky cca:

Osobné /ks Nákladné/ks Nadrozmerné/ks Plnogumenné/ks

Zasielajte na:     inpossk@inpossk.eu

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu….

Aktuálne 02.01.2019:

V novom roku 2019 Vám prajeme veľa osobných a pracovných úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu …..

Aktuálne 15.12.2018:

Prajeme šťastné a veselé Vianoce a úspešný rok 2019….

Aktuálne 01.10.2018:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje kontaktné údaje na zriadené
Koordinačné centrá:

KC PNEU, družstvo, so sídlom Teslova 26, 821 02 Bratislava
Kontakt: kcpneu@gmail.com

aktuálne: 31.05.2018

Vážení zákazníci,

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov „GDPR“ si Vás dovoľujeme informovať, že naša spoločnosť prijala všetky potrebné opatrenia v rámci GDPR, vzhľadom k možným sankčným postihom zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. INPOS Slovakia, s.r.o. vystupuje ako sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov. Účelom sprostredkovateľa je zabezpečiť prevádzkovateľovi (zákazníkovi) dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a príslušných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

INPOS Slovakia, s.r.o.

Aktuálna informácia 24.04.2018:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plní od 24.04.2018 podľa § 135c ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkciu Koordinačného centra pre prúd odpadových pneumatík.

aktuálne: 07.02.2017

radi by sme Vás informovali o možnosti spolupráce týkajúcej sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)…

V prípade, že si plníte Vaše povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch prostredníctvom OZV, dávame Vám do pozornosti, aby ste si dôkladne skontrolovali, či Vaša OZV plní všetky jej zákonom stanovené podmienky pre autorizáciu, najmä či má v zmysle § 28 ods. 4 písm. f) zákona o odpadoch uzavretú zmluvu s tzv. koordinačným centrom (KC) príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu. Informácie môžete nájsť na webových stránkach koordinačného centra (www.kcpneumatiky.sk).

Ak OZV nemá uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom, výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený v zmysle § 27 ods. 14 písm. a) vypovedať zmluvný vzťah so svojou OZV do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinnosti OZV. Výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.

Tešíme sa na spoluprácu.