GDPR

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO SME?
Prevádzkovateľom osobných údajov je INPOS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 341 169
Pôvodná adresa: Hlavná 259/68, 972 11 Lazany,
Nová adresa: Ulica za depom 3071/7G, 971 01  Prievidza

Aké údaje o vás spracúvame?
Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň musíme splniť všetky zákonné povinnosti, a tiež ochrániť naše oprávnené záujmy.

Ak ste náš obchodný partner
Spracúvame vaše bežné osobné údaje a údaje ktoré uvediete vo vzájomnej komunikácii, uzatváraní zmlúv, alebo počas trvania zmluvného vzťahu.

Ak ste návštevník web stránky
Pre štatistické účely spracúvame technické údaje a logy (napríklad IP adresy, Cookies,  analytické kódy a pod.) avšak výlučne anonymizované bez našej možnosti identifikovať vás.

Ak ste zamestnanec nášho obchodného partnera
Spracúvame vaše kontaktné osobné údaje a údaje uvedené zmluvách a obchodnej komunikácii.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania

Právny základ

Rozsah osobných údajov

Obchodná agenda – príprava, plnenie, realizácia a evidencie zmlúv

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno b) nariadenia – plnenie zmluvy

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, údaje uvedené v obchodnej komunikácii

Účtovníctvo a daňová evidencia

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno c) nariadenia – zákonná povinnosť

Bežné osobné údaje, údaje uvedené na účtovných dokladoch

 

Obchodná komunikácia

s osobami, ktoré zastupujú obchodných partnerov

 

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem

Bežné osobné údaje, údaje uvedené v obchodnej komunikácii

Prevádzka web stránok

analýza údajov návštevnosti

 

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem

bežné osobné údaje, online identifikátory

Správa fanúšikovskej stránky

pre PR komunikáciu na sociálnej sieti Facebook

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem

bežné osobné údaje, online identifikátory

Právna agenda – preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Nariadenia GDPR čl. 6 písmeno f) nariadenia – oprávnený záujem

Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, údaje potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Vaše osobné údaje nespracúvanie spôsobom, ktorý by mal za následok rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by mohlo mať právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje spracúvame podľa zásad ochrany osobných údajov. Pokiaľ nám to neprikazuje zákon, neposkytujeme ich žiadnym neoprávneným osobám. V našom mene však vaše osobní údaje môžu spracúvať naši zmluvne zaviazaní partneri, ktorými sú:  

 • Účtovná kancelária ktorá nám vedie účtovníctvo
 • Spoločnosť, ktorá sa stará o prevádzku našej web stránky.
 • Spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby správy IT a služby ukladania dát.

Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:

 • Advokátskym a právnym kanceláriám
 • Znalcom a súdnym znalcom
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní
 • Iným orgánom verejnej správy, pokiaľ to určuje príslušný legislatívny predpis

Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield.

Doba uschovávania osobných údajov.
V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom účelu spracúvania. V prípade elektronickej komunikácie je to lehota 3 roky, v prípade preukazovanie, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov je lehota pre občianskoprávne a obchodnoprávne spory 3 resp. 4 roky.

 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Zväčša je táto lehota 2-5 rokov
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, po ktorú to vyžadujú jednotlivé legislatívne predpisy. Zväčša je táto lehota 10 rokov.
 • Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

Vaše práva ako dotknutých osôb
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V takom prípade máte právo na „zabudnutie“j. žiadať výmaz údajov.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako môžete svoje práva uplatniť
Žiadosť pre výkon práv dotknutej osoby nemá predpísanú formu. Stačí a v nej uvedie o čo žiadate, doplníte informácie podporujúcu vašu žiadosť a pripojíte kontaktné údaje.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 Kde môžete svoje práva uplatniť
Vaše práva môžete uplatniť telefonicky, písomne, alebo e-mailom na adrese:

INPOS Slovakia, s.r.o.
Ulica Za depom 3071/7G
971 01  Prievidza

email: info@inpossk.eu