legislatíva

Legislatíva odpadového hospodárstva

  • Vyhláška č. 14/2017, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

 

  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    (aktualizácia zákona účinná od 1.1.2017)
  • Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
  • Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
    (prílohy obsahujú nové vzory tlačív).
  • Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov